Rakományrögzítés – garantált biztonság

2012-ben a Rail Cargo Logistics Kft (akkori nevén: Express Interfracht Kft.) Németországon áthaladó gépjárművét az ottani hatóságok feltartóztatták. A közúti ellenőrzés során hibás rakományrögzítést állapítottak meg, bírságot szabtak ki és kötelezték a termék előírások szerinti átrakását egy másik gépjárműre. A bírság és a járulékos költségek több mint 1800 euróra rúgtak. Nem mindennapi eset, de bárkivel megtörténhet! Kivédhetők –e az ilyen költségek, és ha igen, hogyan? Erről kérdeztük Dr. Hartványi Tamás docens urat, a Revelator Kft. ügyvezetőjét.

 

A történtek után a vállalat vezetése úgy döntött, hogy mindent elkövet azért, hogy ilyen eset többé ne forduljon elő. A feladat megoldásával a logisztikai tanácsadásban 20 éves tapasztalattal rendelkező Revelator Kft-t bízták meg.

Hogy került a képbe a Revelator Kft?

H.T.: A Revelator Kft. a Széchenyi István Egyetem Logisztikai és Szállítmányozási Tanszékének szellemi kapacitására támaszkodva konkrét piaci problémákra keresi és szállítja a megoldásokat immár két évtizede. A tanszék megalakulása óta jó kapcsolatot ápol a piaci szereplőkkel, így az üzleti életből érkező megkeresés számunkra természetes volt.

Ez azt is jelenti, hogy könnyen adódott a megoldás is?

H.T.: Nem mondhatnám. Annak ellenére, hogy ez is egy a logisztikához tartozó terület, igen komoly kutatást kellett végeznünk, hiszen megvan a maga specialitása. Megküzdöttünk az eredményért, de végül olyan rendszert szállítottunk megbízónknak, ami teljes körű megoldást adott, és nem csak az eredeti problémára.

Mi jelentette a kihívást, és hogyan tudtak elindulni a megoldás irányába?

H.T.: Az elsődleges nehézséget az okozta, hogy sem a magyar sem pedig a közös Európai jogban nincsen kellően szabályozva a rakományrögzítés témaköre. Csak egyes irányelvek és előírások mentén juthatunk előrébb a témában, ráadásul ezek egy része is inkább tájékoztató jellegű.

Van azonban egy olyan komoly szaktudást és szellemi kapacitást igénylő szabvány (VDI2700), melyet a német mérnökegyesület ((Verein Deutscher Ingenieure (VDI)) hozott létre. A szabvány minden eshetőséget figyelembe véve tartalmazza a rakományrögzítés legapróbb részleteit. A benne szereplő számítások és előírások pedig a Németországban kiszabott bírságok alapját képezik.

A feladat az volt, hogy az ott szereplő információkat megszűrjük és átalakítsuk úgy, hogy a vállalkozások napi rakodási tevékenységeiért felelős dolgozók is megértésék és alkalmazni is tudják az ott leírtakat.

Hogy garantálja mindez, hogy a későbbiekben elkerülhetőek a közúti rakományrögzítési hibáiból adódó büntetések?

H.T.: Nagyon fontos, hogy itt nem csak a büntetések elkerüléséről van szó, hanem a közúti árufuvarozás biztonságát is növelő intézkedéscsomagról beszélhetünk.

Az általunk létrehozott termék több alappillérből áll, melyek egymást kiegészítve garantálják a közúti fuvarozást végzők biztonságát. Az első és egyben legfontosabb pillér az maga az oktatás. Az oktatás során megszerzett gyakorlatias tudást az alkalmazottaknak nem elég csak birtokolni, arról számot is kell adniuk. A sikeres számonkérést követően a német mérnökegyesület által kibocsájtott eredeti (német nyelvű) igazolványokat is kiállítunk számukra, ugyanis az oktatás szerkezete egy az egyben megegyezik a VDI 2700 szabvány fejezeteivel.

A következő pillér az egy olyan alkalmazási modell, mely a VDI 2700 szabványban található számítási képletekből dolgozva állapítja meg az egyes rakománytípusok rögzítéséhez szükséges eszközök mennyiségét, mindezt rendkívül felhasználóbarát módon teszi.

A harmadik pillérként a vállalat igényeire szabott rakodási kézikönyvet készítünk, mely a napi operatív rakodási gyakorlatokat tartalmazza, azokkal a termékekkel melyek gyakran kerülnek szállításra, mindemellett a kézikönyv használatával azt kívánjuk biztosítani, hogy a konkrét, árutovábbítás alatt álló jármű rakományának raktérben való elhelyezése az MSZ EN 12195-1:2011 szabvány és a VDI2700 irányelvek vonatkozó fejezeteinek megfelelően történjen.

A rakodási protokoll a negyedik pillér, mely előírásai pontosan meghatározzák a rakodási műveletek sorrendjét, tartalmazza azt, hogy a rakomány szállítójárművön történő elhelyezéséről, annak rögzítéséről fényképfelvételek készüljenek és az MSZ EN 12195-1:2011 szabvány „C” mellékletének megfelelő jegyzőkönyv is kiállításra kerüljön, mely a gépkocsivezető fuvarokmányaival együtt a szállítólevél mellékletét képezi. A fényképek és a kiadott jegyzőkönyv egy példánya a kiállítás napjától számított egy évig pedig a vállalat központjában megőrzésre kerül.

Ez valóban nem csak a büntetések kérdésének „tüneti kezelése”. Elérhető ez a megoldás más vállalatok számára is?

H.T.: Igen. Megoldásunkat minden vállalkozásnak ajánljuk, amely a rakodási folyamatokhoz felelősen kötődik (logisztikai szolgáltatók, bérraktárak, termelő vállalkozások..), hiszen egy esetleges baleset következményei sokszorosan felülmúlják a közutakon kiszabott büntetési tételeket, és az így keletkezett károkért helyt kell állni. Megoldásunk alkalmazásával a vállalat felelős vezetői komplex, dokumentált rendszerrel tudják igazolni, hogy a részükről mindent megtettek a biztonságért.

A Revelator így garantálja a megfelelő rakományrögzítést!

Köszönöm, ez az igazán megnyugtató megoldás, hasznos lenne, ha minél többen élnének vele!


Szabályszerű rakományrögzítés, felelős szállítmányozás

Mit is jelent, miért fontos a szabályszerű rakományrögzítés?

Hogyan kerülhetem el a bírságokat, és mik lehetnek az egyéb veszélyek?

Milyen irányelveket kövessek, hogyan tudom azokat a gyakorlatban betartani?

Ilyen és ehhez hasonló kérdések bizonyára felmerültek már sok közúti szállítmányozást végző vállalat vezetőjének fejében. A  téma nem új keletű, a jellemzően Németországban kiszabott bírságok pedig mindenkit sújtanak. A Revelator Kft. csapata egy egyedülálló és teljes biztonságot nyújtó megoldást dolgozott ki egyik korábban jelentős kárt elszenvedett szállítmányozó megbízója megkeresése alapján.

A helytelen rakományrögzítésre hivatkozva kapott bírságok jogosságával nehéz vitatkozni, ha nem is ismerjük teljes körűen az áruk megfelelő rögzítését leíró jogszabályokat és rendeleteket. E szabványok ismerete nemcsak azért fontos, mert a hatósági ellenőrzések alapját képezik, hanem mert alkalmazásukkal a nem kívánt káresemények is nagy biztonsággal megelőzhetők. Jelenlegi becslések szerint a tehergépjárműveket érintő balesetek akár 25%-a is a rakományok nem megfelelő rögzítésére vezethető vissza. Alapvető kérdés tehát az úton lévő személyek, járművek és áruk biztonsága.

Az érintettek részéről fontos tehát olyan műszaki megoldások kidolgozása, megbízható ismerete és hibátlan alkalmazása, amelyekkel az ilyen jellegű események , illetve a gyakori bírságok megelőzhetők.

A közlekedési eszközökön az áruk megfelelő rögzítését különféle jogszabályok és rendeletek írják elő, azonban ezek az előírások nagy részben csak azt határozzák meg, hogy mi a rakományrögzítés célja, azt nem tárgyalják, hogy ezeket a célokat milyen eszközökkel lehet elérni.

A VDI (Verein Deutscher Ingenieure: Német Mérnökegylet) a harmadik évezred elején elérkezettnek látta az időt arra, hogy a bizonyított műszaki megoldásokat és azok alkalmazási szabályait szabvány formájában is összeállítsa.

A Széchényi István Egyetem oktatóiból alakult Revelator cégcsoport azt a nem kisebb célt tűzte ki maga elé, hogy olyan, a vonatkozó szabványoknak és irányelveknek megfelelő rendszert hozzon létre, mely nemcsak biztosítja a közúti teherszállításban részt vevők számára a megfelelő rakományrögzítési megoldások biztonságos alkalmazását, hanem a hatóságok számára is megfelelően tudja igazolni a szabványoknak és a törvényi előírásoknak megfelelő eljárást.

Ez különösen azért fontos, mert a rakományrögzítéssel kapcsolatos felelősségek a német jogszabályok alapján a feladó és berakodó, valamint a fuvarozó és szállítmányozó közt oszlanak meg. A feladásért és a berakodásért felelős az áru feladója, a berakodást végző személyzet és/vagy azok, akik az áru berakodásával egyéb módon kapcsolatba hozhatók. A fuvarozó és a szállítmányozó részéről a tehergépjármű tulajdonosa, a fuvarszervező, a diszpécser vagy a gépjármű vezetője viseli a felelősséget.

Ezekben a felelősségi körökben különösen fontos, már csak az is, hogy egy esetleges büntetésnél tudjuk, ki a felelőse a kapott bírságnak, viszont az általunk kifejlesztett megoldás ennél tovább is merészkedik, hiszen fő célunknak azt tűztük ki, hogy oktatással, a vállalkozás igényeire szabott alkalmazási modellel és rakodási kézikönyvvel, valamint protokollal biztosítjuk megbízóink teljeskörű felkészítését és „védelmét”.

Az oktatás során sorra vesszük a téma minden lényeges vonatkozását a jogi környezettől a fizikai alapismereteken át a gyakorlati megoldások ismertetéséig bezárólag. A könyv szerkezete és tartalma megfelel a VDI 2700 szabvány által előírt oktatási rendszernek, így alkalmas az érintett dolgozók vizsgára való felkészítésére és vizsgáztatására is. Az eredményes vizsgát követően a Német Mérnökegyesület által kibocsájtott német nyelvű bizonyítványt állítunk ki, mely a hatóságok előtt is megfelelően igazolja a rakományrögzítési ismeretek meglétét.

A vállalkozás igényeire szabott alkalmazási modellel, olyan a gyakorlatban is jól alkalmazható számítógépes megoldást hoztunk létre, mely a VDI 2700 szabványban szereplő értékek és képletek alapján számítja ki az adott rakományok rögzítéséhez szükséges eszközök mennyiségét és nagyságát. A modellre azért volt szükség, mert a szabványban szereplő leírások és képletek messze nem biztosítják azok könnyű megértését. Nem véletlen, hogy oktatásra sem jogosult mindenki. Ugyanis nem életszerű, az a gyakorlat, hogy a könyv útmutatásai alapján, napi szinten az operatív feladatokat irányító munkatárs számítja ki az egyes rakományokra vonatkozó rögzítési technikákat. Az általunk megalkotott modell ebben nyújt segítséget.

A vállalat igényei alapján létrehozott rakodási kézikönyv használatával kívánjuk biztosítani, hogy a konkrét, árutovábbítás alatt álló jármű rakományának raktérben való elhelyezése az MSZ EN 12195-1:2011 szabvány és a VDI2700 irányelvek vonatkozó fejezeteinek megfelelően történjék. A kézikönyvben sorra vesszük a rakomány elhelyezés és rögzítés alapjait és lépéseit. A rakodást végző operatív munkatársak a kézikönyvben megtalálják a napi munkavégzés alapján meghatározott rakományok rögzítéséhez szükséges eszközök mennyiségét és nagyságát.

Az általunk létrehozott protokoll pedig biztosítja, hogy a rakomány szállítójárművön történő elhelyezéséről, annak rögzítéséről fényképfelvételek készüljenek és az MSZ EN 12195-1:2011 szabvány „C” mellékletének megfelelő jegyzőkönyv kerüljön kiadásra. A fényképek és a kiadott jegyzőkönyv egy példánya a kiállítás napjától számított egy évig megőrzésre kerüljön.

A célunk az, hogy a biztonság ne csak egy jelentős szállítmányozó cég kiváltsága legyen. A megoldást eredeti megbízónk hozzájárulásával szabadon kínálhatjuk. Az egész szakma és a közutakon közlekedő állampolgárok érdeke is, hogy a szállítmányok potenciális baleseti kockázatát minimalizáljuk. Ez természetesen a rakodási folyamatokhoz felelősen kötődő vállalkozások (logisztikai szolgáltatók, bérraktárak, termelő vállalkozások..) vezetésének kiemelt érdeke és felelőssége. Egy esetleges baleset következményei sokszorosan felülmúlják a közutakon kiszabott büntetési tételeket, és az így keletkezett károkért helyt kell állni. Jobb ezt elkerülni, de ha – akár külső hibából eredően – mégis nem kívánt esemény történne, a vállalat komplex, dokumentált rendszerrel tudja igazolni, hogy a maga részéről mindent megtett a biztonságért.

Ez nem csak a büntetések kérdésének „tüneti kezelése”, a Revelator Kft. ezzel a rendszerrel garantálja az előírásszerű, felelős rakományrögzítést.